Certified Therapy Dog Course For All Youth

หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย (สำหรับเยาวชน)

(รุ่นเยาวชน อายุ 14-18 ปี)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

การอบรม "สุนัขนักบำบัด รุ่นเยาวชน"

หลักสูตรสุนัขนักบำบัด (รุ่นเยาวชน อายุ 14-18 ปี)

(หลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย)
มาตรฐานระดับโลกครั้งแรกของเมืองไทยคำว่า “สุนัขนักบำบัด” ตามความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ คือการใช้เวลากับสุนัขที่น่ารัก ออดอ้อน และเป็นมิตร ซึ่งทำให้คนที่อยู่ใกล้มีรอยยิ้ม เบิกบานใจ มีความสุขขึ้นมา ซึ่งแท้จริงแล้วธรรมชาติของสุนัขเกิดมาเพื่อมอบ “ความรัก” และ สร้าง “ความสุข” ให้กับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้
ดังนั้น น้องหมาของเรา

ไม่ได้เกิดมาแค่เป็น“สุนัขบำบัด”

แต่เขาเกิดมาเพื่อเป็น “สุนัขนักบำบัด”

หากวันนี้น้องหมาของเราได้กลายเป็น“สุนัขนักบำบัด”

ลองจินตนาการดูว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับโลกของเรา สังคมของเรา และ บ้านของเรา การจะเป็นสุนัขนักบำบัดนั้น จะต้องผ่านการเรียนรู้ฝึกฝนทั้งสุนัขและเจ้าของสุนัข “การฝึกสุนัขนักบำบัด” จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเจ้าของน้องสุนัข และสุนัข ทั้งคู่จะต้องพัฒนาศักยภาพไปพร้อม ๆ กัน

เพื่อให้น้องหมากลายเป็น “สุนัขนักบำบัด” ที่สามารถทำหน้าที่ดูแลและบำบัดตัวเอง ครอบครัว คนรอบตัว รวมไปถึงผู้คนที่ต้องการได้หลากหลายประเภทได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

การดูแลและบำบัดจะเกิดประสิทธิภาพและได้ประสิทธิผลมากที่สุดบนพื้นฐานความเข้าใจของทุกฝ่าย เจ้าของน้องหมาต้องเข้าใจลักษณะพื้นฐาน และอาการของผู้ถูกบำบัดว่า ผู้ถูกบำบัดแต่คนมีลักษณะอย่างไรและเจ้าของน้องหมาสามารถใช้น้องหมาของตนบำบัดคนๆ นั้นได้ด้วยวิธีการใด จึงจะทำให้ “สุนัขนักบำบัด” สามารถบำบัดผู้อื่นได้อย่างถูกวิธีและได้ประโยชน์จากการบำบัดสูงสุด

หลักสูตรสุนัขนักบำบัดระดับโลก
(รุ่นเยาวชน) คืออะไร ?

allfine คือผู้ริเริ่ม “หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย“ หรือ “Certified Therapy Dog Thailand Course”

เพื่อฝึกฝนเจ้าของสุนัขและสุนัขที่มีศักยภาพให้กลายเป็น “สุนัขนักบำบัด” ที่ได้มาตรฐานระดับโลกเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

allfine ได้เสาะแสวงหาหลักสูตรสุนัขนักบำบัดจากองค์กรต่าง ๆ ในหลากหลายประเทศ

จนในที่สุดเราได้พบว่า หลักสูตรของ Therapy Dog Association Switzerland VTHS เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มข้นและจริงจังเป็นอย่างมาก อีกทั้งมีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาตลอด 21 ปี

allfine ได้รับความร่วมมือจาก Therapy Dog Association Switzerland VTHS

ให้นำหลักสูตรมาเป็นแนวทาง ในการสร้าง”หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย“ หรือ “Certified Therapy Dog Thailand Course” ที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการในปัจจุบันของสังคมไทยที่สุด

“หลักสูตรสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย“ หรือ “Certified Therapy Dog Thailand Course”

คือ หลักสูตรการฝึกสอนสุนัขและเจ้าของสุนัข เพื่อดึงศักยภาพความเป็นนักบำบัดของสุนัขออกมา ในการช่วยเหลือทุกคน ให้มีความสุขผ่อนคลายทางกายและใจเพิ่มขึ้น โดยในการฝึกสอนไม่ใช่เพียงแค่การฝึก IQ หรือ EQแต่เป็นการฝึกเพื่อทำความเข้าใจ และรู้จักผู้ที่จะได้รับการดูแลและบำบัดอย่างแท้จริง เพื่อเกิดความมั่นใจ ปลอดภัย และได้ประโยชน์สูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ

และนี่คือครั้งแรกของประเทศไทย!!! ที่ allfine ได้สร้างหลักสูตรการฝึกสอนสุนัขให้เป็นนักบำบัด เพื่อสร้าง “สมาคมสุนัขนักบำบัด” หรือ “Therapy Dog Association” แบบไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อออกทำประโยชน์แก่สังคม สร้างสรรค์ความสุข และรอยยิ้มแก่ผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืน

Certified Therapy Dog Thailand Course for Youth

Objective:

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุนัข และการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสุนัขของตน

เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจบทบาทของตนเองในฐานะนักบำบัด ด้วยการใช้สุนัขเป็นเครื่องมือ

เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงชีวิตที่อยู่แวดล้อมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว และผู้อื่นในสังคม รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมในการดำเนินชีวิต

เพื่อสร้างประสบการณ์ชีวิตสู่การเป็นนักบำบัดรุ่นเยาว์ ที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจาก “โครงการสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทย”

Key to Success for Happiness of Life:

ในการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจะทำให้น้องๆ ได้พบ 7Q ที่ซ่อนอยู่ในตัวเอง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

IQ (Intelligence Quotient)

เด็กๆ จะได้ฝึกคิดวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับการบำบัด สร้างจุดเชื่อมโยงกับทีมสุนัขนักบำบัดของตน เพื่อออกแบบการบำบัดให้ได้ประสิทธิผล

EQ (Emotional Quotient)

น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาของการเป็นนักบำบัด บนพื้นฐานของการเข้าใจตนเองและการเข้าใจผู้อื่น ทำให้เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สร้างความเชื่อมั่นเชิงบวกให้แก่ตนเองได้เป็นอย่างดี

PQ (Play Quotient)

การฝึกสุนัขเป็นการเล่นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่สามารถสร้างความสนุก และเป็นการพัฒนาศักยภาพทั้งเจ้าของและสุนัข ให้เกิดความฉลาดทางสติปัญญา และอารมณ์ อีกทั้งนำไปต่อยอดพัฒนารูปแบบการบำบัดให้มีความหลากหลายได้มากยิ่งขึ้น

MQ (Moral Quotient)

การเข้าใจสามารถทางศีลธรรมจริยธรรมของตนเอง ผ่านกระบวนการบำบัด ที่น้องๆ ทุกคนมีอยู่แล้วในตนเอง แต่ไม่เคยเข้าใจความหมายและอาจไม่เคยเข้าถึงความรู้สึกที่แท้จริงของการให้โดยยไม่มีเงื่อนไข ให้ด้วยใจที่เป็นสุข และให้ด้วยความรักและความเข้าใจ

CQ (Creativity Quotient)

น้องๆ จะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ออกแบบการบำบัดในรูปแบบใหม่ๆ ด้วยการใช้สุนัขของตนมาเป็นเครื่องมือประกอบการบำบัดได้อย่างมีความสุข โดบบางครั้งไม่จำเป็นต้องอาศัยทักษะของสุนัขก็สามารถทำให้เกิดความสำเร็จในการบำบัดได้เป็นอย่างดี

AQ (Adversity Quotient)

การออกแบบการบำบัดเป็นหนึ่งในกระบวนการแก้ปัญหาทั้งรูปแบบที่มีการวางแผนล่วงหน้า และการฝึกใช้ความฉลาดทางอารมณ์และสติปัญญาในการแก้ปัญหาเฉพาะ ซึ่งสร้างความสนุกและตื่นเต้นให้กับน้องๆ ได้เป็นอย่างมาก ทำให้น้องๆ ได้รู้และเข้าใจความสำคัญในการเตรียมตนเองในสถานการณ์ต่างๆ

SQ (Social Quotient)

การอบรมในภาคปฎิบัติจะเป็นการอบรมแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นการฝึกการเข้าสังคมทั้งเจ้าของและสุนัข ซึ่งจะทำให้น้องๆ มีความสามารถในการเข้าสังคมได้ง่ายขึ้น ผ่านการใช้สุนัขเป็นเครื่องมือสร้างสะพานความสัมพันธ์กับเพื่อนในวัยเดียวกัน อีกทั้งยังได้ทำกิจกรรมบำบัดกลุ่มร่วมกับทีมสุนัขนักบำบัดรุ่นผู้ใหญ่ เพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานร่วมกันเป็นทีม และ การสื่อสารกับคนหลากวัย

The Program:

Preparation Test
(การทดสอบความพร้อมของเจ้าของและสุนัข):

 • Interview: น้องๆ ที่สนใจสามารถกรอกลิ้งค์ใบสมัครไว้ โดยยังไม่มีค่าใช้จ่าย และทางทีมงานจะโทรเข้าไปพูดคุยเพื่อทำความรู้จักกันในเบื้องต้น 2566
 • Evaluation Test: เมื่อผ่านการสัมภาษณ์เรียบร้อย ก็จะเป็นวันทดสอบความพร้อมของน้องและน้องหมา ในการดูความสัมพันธ์เบื้องต้น และดูถึงความพร้อมในการเข้าอบรมของทั้งเจ้าของและสุนัข โดยในส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายการทดสอบ 3,650 บาท ซึ่งเป็นค่าทดสอบสมรรถภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ทำให้คุณเข้าใจสมรรถภาพสุนัขของคุณ และค่าตรวจสุขภาพสุนัขโดยสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานของโครงการฯ

Online Theory
(การอบรมภาคทฤษฎีแบบออนไลน์):

 • สำหรับน้องๆ ที่มีกิจกรรมแน่น เราได้จัดการอบรมภาคทฤษฎีในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสามารถจัดเวลาเรียนของตนเองได้ตามสะดวกมากยิ่งขึ้น
 • น้องจะได้เรียนรู้เรื่องของผู้รับการบำบัดในกลุ่มต่างๆ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย อาทิ พญ.นาฎ ฟองสมุทร ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงวัยจากกรรมาธิการกองทุนผู้สูงวัย และผู้ดำเนินโครงการ LivWel ดร.สมพร หวานเสร็จ อาจารย์ผู้มากความสามารถและเป็นผู้มีชื่อเสียงในการพัฒนากลุ่มเด็กพิเศษเบอร์ต้นๆ ของประเทศไทย  .ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญพฤติกรรมสุนัขที่จบการศึกษาด้านพฤติกรรมสุนัขมาโดยตรง เป็นต้น
 • น้องจะได้เรียนรู้เรื่องจิตวิทยาในการสื่อสารสำหรับการเป็นนักบำบัดด้วยความเข้าใจผู้อื่น (Empathy) โดย อาจารย์ สมิทธิ์  เอกปิยะกุล นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

On-Floor Practice
(การอบรมภาคปฏิบัติแบบลงพื้นที่จริง):

 • สร้างประสบบการณ์สร้างความคุ้นเคย เตรียมความพร้อมทั้งคนและสุนัข ก่อนการปฏิบัติงานจริง ด้วยการเข้าฝึกอบรมในสถานที่จริง แต่ยังไม่ได้พบผู้รับการบำบัดจริง 
 • เราจัดให้น้องๆ ได้เข้าฝึกคุ้นเคยกับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงวัย และอุปกรณ์การให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยในรูปแบบต่าง ๆที่ สวางคเวสน์ คอนโดมิเนียมผู้สูงวัยแห่งแรกของสภากาชาดไทย และศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของน้องๆ ที่อยู่ที่ศูนย์ ฯ อย่างมีความสุขในแบบของเขา
 • การเรียนออกแบบการบำบัดด้วยการใช้สุนัข ซึ่งถือเป็น Hi-Light ของการอบรม ที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าบำบัด และการออกแบบการบำบัด พร้อมทั้งการกำหนดบทบาทหน้าที่ของตนและสุนัข ด้วยการทำงานเป็นทีมเวิร์ค

Final Exam
(การทดสอบหลังการจบการอบรม):

 • การทดสอบข้อเขียน และการทดสอบภาคปฏิบัติพร้อมสุนัข 
 • เจ้าของและสุนัขจะต้องมาทดสอบในวันที่กำหนด จึงจะมีสิทธิ์ไปฝึกงานเพื่อทำเคสบำบัดคนจริงได้

Case Visit
(การฝึกงานเพื่อบำบัดผู้รับการบำบัดจริง):

 • หลังจากได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่าทีมสุนัขนักบำบัดของน้องๆ นั้นเหมาะกับเข้าบำบัดดูแลคนกลุ่มใด และสามารถทำการบำบัดรูปแบบใดได้บ้าง น้องๆ ก็จะมีสิทธิ์เข้าทำเคสร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามกลุ่มที่ตนนั้นสอบผ่าน โดยทางโครงการจะเป็นผู้กำกับดูแลในการจัดทำเคสกับผู้รับการบำบัดของแต่ละทีมอย่างใกล้ชิด
 • น้องๆ จะได้ออกแบบการบำบัด ด้วยการทำงานแบบเดี่ยว และการทำงานแบบกลุ่ม ร่วมกับรุ่นพี่ ทีมสุนัขนักบำบัดรุ่นที่ 1 
 • ในกรณีที่น้องๆ ผ่านการทดสอบหลังการอบรม น้องๆ มีสิทธิ์เลือกสถานที่สำหรับการบำบัดได้ว่าต้องการไปบำบัดที่ใดที่หนึ่ง หรือทั้งสองที่ก็ได้เช่นกัน
 • สถานที่บำบัด : ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง จ.อ่างทอง และ สวางคนิเวสน์ คอนโดผู้สูงวัยแห่งแรกของประเทศไทย

Graduation
(จบการอบรมสู่การเป็น “ทีมสุนัขนักบำบัดแห่งประเทศไทยรุ่นเยาวชน”):

หลังจากผ่านการปฎิบัติหน้าที่บำบัดคนจริงเรียบร้อยแล้ว เมื่อได้รับการประเมินผลว่าสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้สำเร็จ สร้างความสุขให้แก่ผู้รับการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิผล น้องๆ พร้อมสุนัขของตน ก็จะได้รับ

 1. จะได้ทำเคสการบำบัดจริง กับผู้รับการบำบัด เมื่อสอบผ่าน
 2. ประกาศนียบัตรรับรอง "ทีมสุนัขนักบำบัดรุ่นเยาวชนแห่งประเทศไทย" (Certified Therapy Dog Thailand for Youth)
 3. เสื้อ Uniform สำหรับ Therapy Dog Thailand Team สำหรับเจ้าของ และสุนัข
 4. เหรียญ Certified Therapy Dog Thailand Team สำหรับสุนัข
 5. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมสุนัขนักบำบัดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีกำหนดระยะเวลา 1 ปี

Modules:

All You Need is Love: (Theory)

All about dogs:

นักเรียนจะได้เรียนรู้และเข้าใจความหมายของพฤติกรรมต่างๆ ของสุนัข รวมถึงวิธีการดูแลสุนัขอย่างถูกอนามัย สร้างความรักและความสัมพันธ์อันดีในการอยู่ร่วมกันด้วยการสื่อสารที่เข้าใจซึ่งกันและกัน ทั้งในภาคทฤษฎี กับอ.ดร.น.สพ.ปรารมภ์ ศรีภวัศราคม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องพฤติกรรมสุนัขที่จบการศึกษาด้านพฤติกรรมสุนัขมาโดยตรง และภาคปฏิบัติกับคุณครูรุ้งจิต ตั้งจิตเจริญ (คุณครูเมี่ยว) นักปรับพฤติกรรมสุนัขอันดับต้นๆ ของไทย

The Relationship Human to Human: (Theory)

นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการสื่อสารแบบนักบำบัด ด้วยหลักการบำบัดบนพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สื่อสารด้วยความรักและความเข้าใจผู้อื่น (Empathy) เป็นรากฐานให้น้องๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้ในชิวิตประจำวัน มีความสุขในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ง่ายมากขึ้น โดยสมิทธิ์ เอกปิยะกุล นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ โรงพยาบาลศรีธัญญา

Love me tender: (Practice)

How to take good care of the elderly, kids, and special needs kids in various places and situations.

นักเรียนจะได้รู้จักลักษณะพื้นฐาน และการใช้ชิวิต ลักษณะทางกายภาพ และ จิตใจ ของคนในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้น้องๆ สามารถใช้สุนัขเป็นเครื่องมือเชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์อันดี และทลายกำแพงหัวใจของผู้รับการบำบัดได้ด้วยความเข้าใจ ทำให้ประสบความสำเร็จในการบำบัดได้อย่างง่ายดาย และมีความสุข

น้องๆ จะได้รู้จักอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้รับการบำบัดใช้งาน รวมถึงการสร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ให้แก่สุนัข เพื่อสุนัขเคยชินกับอุปกรณ์ อีกทั้งตัวเจ้าของก็สามารถรู้วิธีการจัดการกับอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อมีสุนัขร่วมอยู่ด้วยได้อย่างปลอดภัย

Fun Fun Fun: (Practice)

How to use dogs to create activities with the elderly, kids, and special needs kids

น้องๆ จะได้เรียนรู้วิธีการควบคุมสุนัขตั้งแต่เบื้องต้น ไปจนถึงการปรับพฤติกรรมให้แก่สุนัขของตนเอง ให้สามารถอยู่ร่วมกับตัวเอง คนในบ้าน และสังคมได้มากขึ้น จะพาออกไป café เก๋ๆ ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

น้องๆ จะสนุกกับการออกแบบกิจกรรมเพื่อการบำบัดคนในกลุ่มต่างๆ ตามความสามารถของทีมตน ด้วยการใช้ทักษะความสามารถของทั้งคนและสุนัข ร่วมมือกันเป็นทีมเวิร์ค

ขอบอกว่า งานนี้น้องๆ จะได้ทึ่งกับความสามารถของทีมตนเอง ที่สามารถสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับผู้รับการบำบัดได้เป็นอย่างดี อิ่มบุญและอิ่มใจเป็นที่สุด น้องๆ จะได้สนุกกับการฝึก Trick ให้กับสุนัขทั้งไซส์เล็กและสุนัขไซส์ใหญ่ ให้มีทักษะหลากหลายมากขึ้น ทำให้สามารถนำไปปรับใช้และเพิ่มเติมการออกแบบให้มีความหลากหลายได้มากขึ้นด้วย

How deep is your love: (Practice-Visit)

It’s time for Therapy Dog Team

หลังจากสอบผ่านทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ น้องๆ จะได้รับโจทย์คนไข้หรือผู้รับการบำบัดจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้น้องๆ นำไปใช้สำหรับการออกแบบการบำบัดร่วมกับทีมงานของโครงการ และรุ่นพี่ Therapy Dog Team โดยน้องๆ จะได้ทำงานบำบัดทั้งในแบบกลุ่ม และแบบเดี่ยว เพื่อให้เกิดทักษะที่หลากหลายในการรับมือกับผู้รับการบำบัดทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคลได้เป็นอย่างดี

Date & Time:

Qualifications:

theHandlers
คุณสมบัติเจ้าของสุนัข

theDogs
คุณสมบัติของสุนัข

Training Fee:

Duo :​

(เหมาะสำหรับ สุนัข 1 ตัว เจ้าของสุนัข 1 ท่าน)

อัตราพิเศษ 29,500.-

สำหรับการจ่ายค่าอบรมครั้งเดียว

อัตราปกติ 32,400 .-

สำหรับการแบ่งชำระ

Duo Plus :

เหมาะสำหรับ สุนัข 2 ตัว เจ้าของสุนัข 1 ท่าน

อัตราพิเศษ 45,500.-

สำหรับการจ่ายค่าอบรมครั้งเดียว

อัตราปกติ 48,500 .-

สำหรับการแบ่งชำระ

โดยเจ้าของสุนัขจะต้องเรียนภาคปฏิบัติ session ละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 กับน้องหมาตัวที่ 1 และครั้งที่ 2 กับน้องหมาตัวที่ 2

Trio :​

(เหมาะสำหรับ สุนัข 1 ตัว เจ้าของสุนัข 1 ท่าน)

อัตราพิเศษ 36,500.-

สำหรับการจ่ายค่าอบรมครั้งเดียว

อัตราปกติ 38,600.-

สำหรับการแบ่งชำระ

ซึ่งทั้ง 2 ท่านสามารถเข้าเรียนพร้อมกันในทุก session ได้ ในกรณีที่ทั้งสองท่านเข้าเรียนครบชั่วโมงการอบรม ทั้งสองท่านและสอบผ่านทั้งสองท่าน  เจ้าของทั้งสองท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรท่านละ 1 ใบ