Therapy Dog Prep Course 2

Course Price

Coming Soon

Course length

Buy Course
Therapy Dog Prep Course 2

Instructor

About the course

ในระหว่างการฝึก เจ้าของสุนัขจะได้เรียนรู้ และทำความรู้จักผู้ได้รับการบำบัดในรูปแบบต่างๆ และเน้นสำคัญในเรื่องการสื่อสารกับผู้ป่วยในระหว่างออกปฏิบัติงาน การจัดวางท่าทางของสุนัข รวมทั้งการสังเกตอาการของสุนัขตลอดการปฏิบัติงาน